Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТА WWW.GRAVITYBAR.BG

§1. Настоящите Общи условия за ползване на уеб-сайта https://gravitybar.bg (наричан за краткост GravityBar.bg), уреждат отношенията между „Бизнес пойнт София” ЕООД и всяко физическо лице – ПОТРЕБИТЕЛ желаещо да ползва, за да резервира и/или закупи услуга предлагана от WWW.GRAVITYBAR.BG

REZZO.BG е уеб-сайт управляван от „ХЕПИНЕС” ЕООД, чрез който правни субекти стопанисващи търговски и други обекти на територията на Република България предлагат за резервиране и/или продажба услуги на физически лица – купувачи, регистрирани (с потребителски профил или

„Бизнес Пойнт София” ЕООД, е търговско дружество вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 207081957, което чрез администрирания от него уеб-сайт WWW.GRAVITYBAR.BG осъществява резервирането и предлагането на услуги от Gravity Bar.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което желае да резервира и/или закупи чрез www.gravitybar.bg.

§2. Настоящите Общи условия ще се считат за узнати и приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие, предоставено чрез поставяне на отметка в чек-бокс „Съгласен съм с Условията за ползване” при регистрацията му в WWW.GRAVITYBAR.BG (с потребителски профил или като гост), както и с осъществяване на достъп до каквато да е част от съдържанието на уеб-сайта www.gravitybar.bg

§3. Правата и задълженията на „Бизнес Пойнт София ” ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно различните видове услуги предоставяни чрез www.gravity са посочени в отделни раздели в настоящите Общи условия.

§4. „Бизнес Пойнт София ” ЕООД има право да променя по всяко време настоящите Общи условия, като промяната влиза в сила за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ незабавно след уведомяването им в www.gravitybar.bg

§5. Уеб-сайтът www.gravitybar.bg и съдържащите се в него графични /текстови данни и информация са интелектуална собственост на „Бизнес Пойнт София ” ЕООД, като никой няма право без негово изрично писмено съгласие да използва копира, разпространява, съхранява и използва каквато и да е част от www.gravitybar.bg и съдържащите се в него данни.

§6. Настоящите Общи условия са приети от „Бизнес ПойнтСофия“ ЕООД на 01.01.2023г.

 

РАЗДЕЛ І.

Условия за извършване на резервации и закупуване на оферти/куверти за услуги в www.gravitybar.bg

І.1. www.gravitybar.bg е уеб-сайт управляван от „Бизнес Пойнт София” ЕООД, чрез който правни субекти (наричани за краткост ПРОДАВАЧИ/ТЕ или ТЪРГОВЦИ/ТЕ) стопанисващи заведения за хранене и развлечения, вкл. ресторанти, барове, клубове и др. на територията на Република България (наричани за краткост ЗАВЕДЕНИЯ/ТА), предлагат за резервация и/или продажба услуги на купувачи.

І.2. „Услуга” по смисъла на т.І.1. е предоставяне на храни/напитки/развлекателни мероприятия в ЗАВЕДЕНИЕ, заедно със съпровождащите дейности по обслужване.

І.3. „Резервация” по смисъла на т.І.1. е предварително запазване на маси, сепарета и всеки друг вид пространствено обособени места за седящи и/или правостоящи в ЗАВЕДЕНИЕ.

І.4. Типовете резервации, които могат да бъдат направени от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез www.gravitybar.bg са следните:

(а) Стандартна (нормална) резервация – резервация, която не съдържа допълнителни права за ПОТРЕЛБИТЕЛЯ

(б) Резервация с отстъпка от сметката – резервация, даваща право на определена процентна отстъпка от предлаганите в ЗАВЕДЕНИЕТО храни и/или напитки.

(в) Резервация с оферта – резервация, която включва и предоставяне на предварително определени услуги в ЗАВЕДЕНИЕТО, конкретизирани по вид, количество и цена.

(г) Резервация със запазване на зала – резервация, при която срещу предплата /капаро/ в размер определен предварително, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи резервация във VIP – зала на ЗАВЕДЕНИЕТО.

(д) Резервация със закупуване на куверт – резервация в празничен ден, която включва закупуване на предварително определени услуги в ЗАВЕДЕНИЕТО, конкретизирани по вид, количество и цена. Цената на куверта се заплаща авансово от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

І.5. Право да резервира и/или закупува услуги в ЗАВЕДЕНИЕ чрез www.gravitybar.bg има само ПОТРЕБИТЕЛ, който е навършил 18 години и не е поставен под пълно или ограничено запрещение.

І.6. За да извърши резервация и/или покупка на услуга в ЗАВЕДЕНИЕ чрез www.gravitybar.bg, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да e като гост (само за целите на конкретната резервация/покупка, gravitybar.bg, като и в двата случая ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да посочи своето име, фамилия, имейл адрес, мобилен телефон, потвърди възрастта си и изрази съгласието си с настоящите общи условия, условията на резервацията и политиките за поверителност.

І.7. При извършване на резервация и/или покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира заведението, типа, датата и часа на резервацията, броя на ползващите се от нея лица и всички други данни конкретизиращи резервацията и/или услугата в ЗАВЕДЕНИЕТО, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да ползва.

І.7.1. Посочената в профила на ЗАВЕДЕНИЕТО средна сметка цели единствено да ориентира ПОТРЕБИТЕЛЯ в цените на менюто на ЗАВЕДЕНИЕТО и не е минимална сума, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изразходва, за да ползва отстъпката или офертата към резервацията.

І.7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави повече от три резервации за една и съща дата.

І.7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави резервация за определена дата и час, в случай, че има друга активна резервация за същата дата в периода +/- 2 часа от резервацията, която иска да направи.

І.8. При извършване на резервация по т.І.4, букви (а), (б) и (в), ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извършва паричен превод. Цената на услугите ползвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ в заведението във връзка с направена от ПОТРЕБИТЕЛЯ резервация по т.І.4, букви (а), (б) и (в), се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ директно на ТЪРГОВЕЦА на място в ЗАВЕДЕНИЕТО при получаване на услугата.

І.9. За извършване на резервация:

І.9.1. „Бизнес Пойнт София ” ЕООД поема пълна отговорност за всички извършени резервации чрез уеб-сайта www.gravitybar.bg.

І.9.2. При възникнал спор, „Бизнес пойнт София ЕООД ще окаже съдействие на КУПУВАЧА и ще му върне заплатената от него сума, ако прецени това за уместно при условията на т.І.16 от настоящите Общи условия.

І.10. Всяко предложение за резервация включва следните условия за ползването ù, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява при извършване на резервацията и същите представляват неразделна част от Договора от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ по т.І.14 от настоящите Общи условия :

І.10.1. Часът на направената резервация е часът на пристигане на ПОТРЕБИТЕЛЯ в ЗАВЕДЕНИЕТО. Масата ще се пази от ТЪРГОВЕЦА не повече от 15 минути. При закъснение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже резервацията или ако има отстъпка или оферта към нея – да не я предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

І.10.2. При пристигането си в ЗАВЕДЕНИЕТО, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи на посрещащия го персонал, че има резервация на негово име от www.gravitybar.bg

І.10.4. Ако към резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ е включена отстъпка или оферта, тя не важи с други отстъпки, оферти, промоции, както и промоционални, специални и обедни менюта в ЗАВЕДЕНИЕТО и е валидна единствено за консумация в ЗАВЕДЕНИЕТО.

І.10.5. В часа на резервацията трябва да присъстват над половината от зададения брой хора ползващи се от нея, който предварително е посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Също така, окончателният брой хора, пристигнали в ЗАВЕДЕНИЕТО, не трябва да надвишава броя на хората, посочени в резервацията. При неизпълнение от ПОТРЕБИТЕЛЯ по което и да е от предходните две изречения, ЗАВЕДЕНИЕТО има право да откаже резервацията или ако има отстъпка или оферта към нея да не я предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

І.10.6. При посещението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде настанен на маса определена по преценка на ТЪРГОВЕЦА в избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на резервацията (чрез опцията „тип резервация“) част на ЗАВЕДЕНИЕТО. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ искат да бъде настанен на друга маса в същата или в друга част на ЗАВЕДЕНИЕТО, ЗАВЕДЕНИЕТО има право по своя преценка да откаже това, или да премести ПОТРЕБИТЕЛЯ, но в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да ползва промоционалните условия и отстъпките на резервацията.

І.10.7. На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:

(а) лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.;

(б) лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч. Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

І.10.8. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да не допусне в ЗАВЕДЕНИЕТО (или да изведе от него) ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяко ползващо се от резервацията лице, което е във видимо нетрезво състояние или с поведението си смущава останалите посетители в ЗАВЕДЕНИЕТО (държи се неприлично, говори високо и др.).

І.10.9. КУПУВАЧЪТ няма право да иска връщане на предплатена цена за услуга (в случаите по т.І.4, букви (г) и (д)), ако по отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ или лицето, които се ползва от резервацията, са налице условия по т.І.10.7 или т.І.10.8, и поради тази причина това ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или ползващото се лице не бъде допуснато да ползва услугата.

І.10.10. В случай, че ТЪРГОВЕЦЪТ не предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга в ЗАВЕДЕНИЕТО в съответствие с условията на резервацията (по причина за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря съгласно тези Общи условия), ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска отстъпка.

І.11. В случай, че предложението за резервация публикувано в www.gravitybar.bg съдържа условие за ползването ù, което не е посочено в т.І.10.1 – т.І.10.10 или се различава от условие по т.І.10, прилага се условието в предложението, като наред с него се прилагат и условията по т.І.10.1 – т.І.10.10, които не му противоречат.

І.12. Резервацията се счита за извършена с натискане на бутона „резервирай”, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава всички условия, при които е направена резервацията. За да се счита за извършена резервацията в случаите по т.І.4, букви (г) и (д), е необходимо и извършване на плащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ при условията на т.І.9. След извършване на резервацията, www.gravitybar.bg има право да отмени направената резервация , ако местата са изчерпани.

І.12.1. В случай, че поради независещи от ПОТРЕБИТЕЛЯ обстоятелства, направената от него резервация не може да бъде обслужена, ТЪРГОВЕЦЪТ ще уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефон непосредствено след извършването ù, с което резервацията ще се счита за отменена, а в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил и превод на парична сума във връзка с резервацията, същата ще му бъде върната във възможно най-кратък срок.

І.13. Съгласно чл.57, т.12 от Закона за защита на потребителите, разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности с конкретна дата или срок за изпълнение. Във връзка с посоченото правно основание ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от резервираните или и/или закупени от него услуги в ЗАВЕДЕНИЕТО.

В случай, че специалните условия на резервацията по т.І.11, изр. първо го позволяват, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже направената от него резервация най-късно тридесет минути преди нейното начало.

І.14. ТЪРГОВЕЦЪТ единствен носи отговорност за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите на непредоставяне на услугата, несъответствия между предоставената услуга и условията по резервацията, както и в случаите на претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ (или от лица ползващи се от резервацията) вреди причинени при или във връзка с ползването на услуга в ЗАВЕДЕНИЕТО. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да подава рекламации по смисъла на ЗЗП единствено към ТЪРГОВЕЦА.

І.15. Лични данни Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни по т.І.6. се обработват от „Бизнес Пойнт София ” ЕООД в съответствие с раздел „Политика за поверителност” (част от настоящите Общи условия), единствено за целите на предоставяне на посредническите услуги чрез www.gravitybar.bg

 

 

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Каква е целта на този документ?

В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

 

Кои сме ние?

„Бизнес пойнт София“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207081957, със седалище и адрес на управление: гр. София и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Московска 3, Gravity Bar Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни? Тел.: +359 884993333 E-mail: gravitybarsofia@gmail.com Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

 

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Бизнес пойнт Софиа“ ЕООД включително:

– Какви лични данни събираме за Вас?

– Каква е целта на тяхното събиране?

– За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

– С кого споделяме Вашите лични данни?

– Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

– Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

– Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

С тази Политика за поверителност „Бизнес пойнт София“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код. регистрация, абониране за нашия бюлетин и попълване на формата за отправяне на запитвания;

– Информация за Вашите резервации;

– Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез уеб-страницата ни или мобилните ни приложения – IP адрес, информация за устройството, което използвате;

– Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за мобилното устройство, IMSI номер на устройство, GPS координати,

– Данни от бисквитки (сookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

На какво основание (защо) GravityBar.bg обработва лични данни за вас? Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме. Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. да се уверите, че получавате услугата за осъществяване на резервация).

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да „защитаваме вашите жизнени интереси“ спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни). Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в „Как да се свържете с нас?“ по-горе. GravityBar.bg събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и нови предложения, както и на всякакви други рекламни бюлетини. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания и за абониране за рекламен бюлетин).

 

Как получаваме личните Ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, Gravity Bar обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическа Ви идентичност по следните начини:

– чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни на уеб-страницата на Gravity Bar. Формулярите се попълват в уеб-сайта ни на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни;

– чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

– чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

– чрез абониране за бюлетин по електронна поща.

 

Електронна поща / бюлетин

Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите ценни. Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Все пак, ако участвате в томбола, Вашият имейл адрес може да бъде предоставен на съответния доставчик за регистрация/активиране и постоянна поддръжка. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

Gravity Bar ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. Срокът на съхранение на личните Ви данни, които обработваме единствено за целите на директния маркетинг и предоставяне на рекламни материали е 2 години от предоставяне на изричното Ви съгласие. Можете да подновявате съгласието си неограничено, като тогава и срокът ще бъде удължен от датата на последното дадено от Вас съгласие.

Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за период, след като изтриете или деактивирате Вашия потребителски профил за нашите законни операции, като водене на архиви и спазване на нашите правни задължения. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

GravityBar.bg НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.

Gravity Bar се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

Gravity Bar може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим):

– По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз. Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й. Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме. Абсолютно необходими бисквитки

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:

– „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

– „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

 

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични „бисквитки“, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

 

Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме „бисквитки“ за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива „бисквитки“ (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси („реклама, базирана на индивидуалния интерес“).

 

Рекламни „бисквитки“ на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни „бисквитки“. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

 

„Бисквитки“ при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават „бисквитки“ на компютъра Ви („бисквитка при препращане“), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези „бисквитки“ обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че „бисквитката“ все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

 

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел. Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента. Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

 

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Други инструменти за уеб анализ

Освен описаните по-горе ние може да използваме и други инструменти за уеб анализ като Facebook, Facebook Pixel, Criteo, Google adwords, Google Tag Manager и др.под.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

В случай че сте регистрирани потребители на Gravity Bar, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на contact@rezzo.bg. В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

– Правото на достъп до личните данни, които Gravity Bar обработва за Вас и да получите копие от тях;

– Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

– Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

– Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

– Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

– Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това. Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, GravityBar.bg няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на храна или направите резервация за наш обект.

 

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

В случай че в резултат извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път gravitybarsofia@gmail.com